P.V.H 1561 +12
Danhvo1961 1480 -12

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

42 nước, 7 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết