Monmon317 1322 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

41 nước, 3 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ