7716636 1413 +16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

105 nước, 8 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua