TTU38659 1350 +10
Minghua 1204 -10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

46 nước, 7 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua