hoa1213 1592 +17
susu2010 1611 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 10 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ