7716636 1404 +17

Kiểu: Cờ úp, 23/5/2020

63 nước, 3 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết