Kiểu: Cờ tướng, 23/5/2020

10 nước, 1 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết