Kiểu: Cờ tướng, 24/5/2020

51 nước, 6 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ