Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 24/5/2020

57 nước, 3 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua