Doanhbilli 1554 -21
thovucong 1453 +21

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2020

41 nước, 6 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua