Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2020

40 nước, 2 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết