Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2020

58 nước, 3 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết