Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2020

29 nước, 1 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua