Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2020

52 nước, 4 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết