Vietnai1966 1617 +15
Vuaco2020 1590 -15

Kiểu: Cờ úp, 29/5/2020

8 nước, 1 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ