Vuaco2020 1575 +5
TTU38659 1298 -5

Kiểu: Cờ úp, 29/5/2020

40 nước, 5 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết