Vuaco2020 1585 +5
TTU38659 1288 -5

Kiểu: Cờ úp, 29/5/2020

86 nước, 13 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết