waterman04 1465 +9
xqlover 1299 -9

Kiểu: Cờ úp, 30/5/2020

54 nước, 6 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết