Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2020

54 nước, 6 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết