minhhua0202 1270 +27
Doanhbilli 1552 -27

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2020

124 nước, 10 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết