Kiểu: Cờ úp, 31/5/2020

38 nước, 3 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết