Langdu23 1562 +15
Doanhbilli 1532 -15

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2020

108 nước, 11 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua