Doanhbilli 1517 +19
Langdu23 1577 -19

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2020

52 nước, 6 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết