Langdu23 1558 -17
Doanhbilli 1536 +17

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2020

33 nước, 2 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua