Doanhbilli 1553 -17
Langdu23 1541 +17

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2020

40 nước, 3 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua