Langdu23 1558 +15
Doanhbilli 1536 -15

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2020

72 nước, 8 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua