Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

94 nước, 7 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết