Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

22 nước, 1 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua