Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

40 nước, 2 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua