Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

33 nước, 2 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết