Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

66 nước, 5 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết