Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

89 nước, 5 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua