Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

25 nước, 1 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua