Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

24 nước, 1 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết