Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

125 nước, 8 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua