Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1/6/2020

62 nước, 6 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ