phanminh65 1599 +10
hunglech18 1451 -10

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

60 nước, 7 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết