hoa1213 1548 +9
cuccu 1384 -9

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

70 nước, 9 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết