Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

85 nước, 9 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ