baotiensinh 1555 +17
HUNGCHAU 1570 -17

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

54 nước, 9 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết