HUNGCHAU 1553 -15
baotiensinh 1572 +15

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

67 nước, 11 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ