Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

23 nước, 1 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết