hancom1 1485 -13
Quanvlog 1542 +13

Kiểu: Cờ úp, 2/6/2020

49 nước, 2 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua