Kiểu: Cờ tướng, 2/6/2020

28 nước, 4 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ