hancom1 1463 +23

Kiểu: Cờ úp, 2/6/2020

31 nước, 1 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết