Kiểu: Cờ úp, 2/6/2020

130 nước, 13 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết