Hanhgachoi 1442 -19
Kyvuong12 1379 +19

Kiểu: Cờ úp, 2/6/2020

105 nước, 14 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết