Thanhtuu 1463 -19
andanh1111 1396 +19

Kiểu: Cờ úp, 2/6/2020

85 nước, 10 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua