Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3/6/2020

121 nước, 13 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua