Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3/6/2020

68 nước, 14 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết